Cofrestrwch

Cofrestrwch gyda'ch proffil cymdeithasol

Creu proffil newyddCandidate privacy notice/Hysbysiad preifatrwydd ymgeiswyr

This privacy notice explains the type of personal data we collect from job applicants and the basis for processing that data. This does not form part of any contract of employment or other contract to provide services. We may update this notice at any time.

The National Lottery Community Fund is a "data controller". This means that we are responsible for deciding how we hold and use personal information about you. This notice is important if you are applying to work with us (whether as an employee, worker, or contractor). It makes you aware of how and why your personal data will be used, namely for the purposes of the recruitment exercise, and how long it will usually be retained for. It provides you with certain information that must be provided under data protection legislation.

To find out more use the link below:

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/about/customer-service/privacy-notice-for-job-applicantsOpens in new tab

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro'r math o ddata personol a gasglwn gan ymgeiswyr a'r sail dros brosesu'r data hwnnw. Nid yw hyn yn ffurfio rhan o unrhyw gytundeb cyflogaeth neu gytundeb arall i ddarparu gwasanaethau. Efallai byddwn ni'n diweddaru'r hysbysiad hwn ar unrhyw adeg.

"Rheolydd data" yw Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n gyfrifol dros benderfynu sut rydym yn cadw a defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi. Mae'r hysbysiad hwn yn bwysig os ydych chi'n ymgeisio i weithio gyda ni (boed yw hynny fel cyflogai, gweithiwr, neu gontractwr). Mae'n eich hysbysu am sut a pham y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio, yn benodol at ddibenion arferion recriwtio, a pha mor hir y cedwir y data hwnnw. Mae'n rhoi gwybodaeth i chi sy'n angenrheidiol o dan ddeddfwriaeth diogelu data.

I ddysgu rhagor, defnyddiwch y ddolen isod:

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/customer-service/privacy-notice-for-job-applicantsOpens in new tab

Uwchlwytho CV

Llwythwch eich CV isod. Bydd hyn yn helpu i gyflymu'r broses ymgeisio a phoblogi'ch proffil.